USE BRAND IMAGE
USE BRAND IMAGE
  ALL  Branding  CI / VI  Logo  Package  Graphic  Photography 
2020 HAPPY NEW YEAR
舊皮箱燕窩 / 品牌形象識別整體規劃
丰丹嚴選本舖 / 品牌形象識別整體規劃
「明之健MING ZI KIN」品牌形象包裝整合設計
「20SKIN醫美集團」品牌形象包裝整合設計
知味花生軟糖 / 品牌形象識別整體規劃
蘿拉手工果醬 / 品牌形象識別整體規劃
瑞士烘焙屋 / 品牌形象識別整體規劃
​「挑茶驛站TIAO CHA STORE」品牌形象包裝整合設計
雞極本味 / 品牌形象識別整體規劃
璞園 / 臺灣讚炭系列品牌形象識別整體規劃
三義丫箱寶 / 幸運鴨系列品牌形象識別整體規劃
凱馨實業 / 桂丁土雞品牌形象識別整體規劃
養茶三味 / 品牌形象識別整體規劃